ဂဃဏန၊​
ကမူး​ရှုး​ထိုး​၊​
ဂမန်း​ဂတန်း​၊​
ဂ​ေယာက်ဂယက်၊​
ဂ​ေလဂ​ေချ၊​
ဂလန်ဂလား​၊​
ဂုဏ်ချင်း​ဂုဏ်ြပိုင်