က

ကကခုန်ခုန်၊​
က​ေချာ်ကချွတ်၊​
ကစဲကရဲ၊​
ကစဉ့်​ကရဲ၊​
ကဇဇ်ကရစ်၊​
က​ေတာက​ေြမာ၊​
ကတိမ်း​ကပါး​၊​
ကတုန်ကရင်၊​
ကတိုက်ကရိုက်၊​
ကနွဲ့​ကယ၊​
က​ေပက​ေရ၊​
က​ေပါက်က​ေရာက်၊​
ကပိုကရို၊​
ကပျက်က​ေချာ်၊​
ကဗျာကရာ၊​
ကဗျာကသီ၊​
ကမန်း​ကတန်း​၊​
က​ေရာ်ကမယ်၊​
က​ေရာက်ကရက်၊​
ကလီကမာ၊​
က​ေလက​ေြခ၊​
က​ေလကဝ၊​
က​ေလး​ကလား​၊​
ကလန်ကဆန်၊​
ကလိန်း​ကလက်၊​
ကသိက​ေအာက်၊​
ကသီကရီ၊​
ကသုတ်ကသက်၊​
ကာကာကွယ်ကွယ်၊​
ကူကူညီညီ၊​
​ေက​ေကကာကာ၊​
​ေကာ်​ေကာ်ကပ်ကပ်၊​
ကင်း​ကင်း​ရှင်း​ရှင်း​၊​
ကန်ကန်​ေကျာက်​ေကျာက်၊​
ကုတ်ကုတ်​ေကာ်​ေကာ်၊​
ကုတ်ကုတ်ပတ်ပတ်၊​
​ေကာက်​ေကာက်ကျစ်ကျစ်၊​
​ေကာက်​ေကာက်​ေကွ့​ေကွ့​၊​
​ေကာင်း​ေကာင်း​ကန်း​ကန်း​၊​
​ေကာင်း​ေကာင်း​မွန်မွန်၊​
ကိုး​ကိုး​ကား​ကား​၊​
ကိုး​ကိုး​ကပ်ကပ်၊​
ကိုး​ရိုး​ကား​ယား​၊​
ကိုး​လိုး​ကန့်​လန့်​၊​
ကျကျနန၊​
ကျွိကျွိချွဲချွဲ၊​
ကျူး​ကျူး​ေကျာ်​ေကျာ်၊​
ကျူး​ကျူး​လွန်လွန်၊​
​ေကျ​ေကျနပ်နပ်၊​
​ေကျသိမ်​ေကျး​ငယ်၊​
ကျဲကျဲစိပ်စိပ်၊​
ကျယ်ကျယ်ဝန်း​ဝန်း​၊​
ကျဉ်း​ကျဉ်း​ကျယ်ကျယ်၊​
ကျဉ်း​ကျဉ်း​ြကပ်ြကပ်၊​
ကျံကျံလိမ်း​လိမ်း​၊​
ကျန်း​ကျန်း​တန်း​တန်း​၊​
ကျိတ်ကျိတ်ခဲခဲ၊​
ကျိုး​ကျိုး​ကျည်ကျည်၊​
ြကည်ြကည်ညိုညို၊​
ြကည်ြကည်ရွှန်း​ရွှန်း​၊​
ြကည်ြကည်လင်လင်၊​
ြကီး​ြကီး​ကျယ်ကျယ်၊​
​ေြက​ေြကြငာြငာ၊​
​ေြက​ေြက​ေြပ​ေြပ၊​
​ေြက​ေြကလယ်လယ်၊​
​ေြက​ေြက​ေအး​ေအး​၊​
ြကဲြကဲစွန့်​စွန့်​၊​
ြကဲြကဲသွန်သွန်၊​
ြကင်ြကင်နာနာ၊​
ြကပ်ြကပ်တည်း​တည်း​၊​
ြကံြကံစည်စည်၊​
ြကံြကံဖန်ဖန်၊​
ြကမ်း​ြကမ်း​တမ်း​တမ်း​၊​
ြကိတ်ြကိတ်နယ်နယ်၊​
ြကိမ်ြကိမ်​ေခါက်​ေခါက်၊​
​ေြကာက်​ေြကာက်ရွံ့​ရွံ့​၊​
ြကိုြကိုြကား​ြကား​၊​
ြကိုး​ြကိုး​ကုတ်ကုတ်၊​
ြကိုး​ြကိုး​ြကံြကံ၊​
ြကိုး​ြကိုး​ြကွြကွ၊​
ြကိုး​ြကိုး​စား​စား​၊​
ကွယ်ကွယ်ဝှက်ဝှက်၊​
ြကွား​ြကွား​ရွား​ရွား​၊​