ဒံုဒံုဒင်း​ဒင်း​၊​
ဒံုဒံုဒံု့​ဒံု့​၊​
ဒိုး​ဒိုး​ဒိန်ဒိန်၊​
ဒိုး​ဒိုး​ေဒါက်​ေဒါက်၊​
ဒိုး​ဒိုး​ေဒါင်​ေဒါင်၊​
ဒဲ့​ထိုး​အိုး​ေပါက်။