ရရစား​စား​၊​
ရာရာစစ၊​
ရီရီ​ေမာ​ေမာ၊​
ရီး​တီး​ရား​တား​၊​
ရူး​ရူး​မူး​မူး​၊​
ရူး​ရူး​မိုက်မိုက်၊​
​ေရ​ေရလယ်လယ်၊​
​ေရး​ေရး​ရာရာ၊​
​ေရ​ေရရာရာ၊​
ရယ်ရယ်​ေမာ​ေမာ၊​
​ေရာ​ေရာ​ေနှာ​ေနှာ၊​
ရက်ရက်စက်စက်၊​
ရက်ရက်​ေရာ​ေရာ၊​
ရင်း​ရင်း​နှီး​နှီး​၊​
ရပ်​ေဆွရပ်မျိုး​၊​
ရမ်း​ရမ်း​ကား​ကား​၊​
​ေရာင်တီး​ေရာင်တ၊​
ရိုက်ရိုက်နှက်နှက်၊​
ရိုင်း​ရိုင်း​စိုင်း​စိုင်း​၊​
ရိုရို​ေသ​ေသ၊​
ရိုး​တိုး​ရွတ၊​
ရိုး​တိုး​ရိပ်တိတ်၊​
ရိုး​ရိုး​ေြဖာင့်​ေြဖာင့်​၊​
ရိုး​ရိုး​ရွရွ၊​
ရိုး​ရိုး​သား​သား​၊​
ရွာစွန်ရွာဖျား​၊​
ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်၊​
ရှည်ရှည်လန်လန်၊​
ရှည်ရှည်​ေဝး​ေဝး​၊​
​ေရှာ​ေရှာရှူရှူ၊​
ရှက်ကိုး​ရှက်ကန်း​၊​
ရှပ်တီး​ရှပ်တတ်၊​
ရှပ်တီး​ရှပ်ြပာ၊​
ရှုပ်ရှုပ်​ေထွး​ေထွး​၊​
ရှုပ်ရှုပ်​ေပွ​ေပွ၊​
ရှုပ်ရှုပ်လိမ်လိမ်၊​
ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်၊​
​ေရှာင်​ေရှာင်ရှား​ရှား​၊​
ရှိုက်ရှိုက်ငင်ငင်၊​
ရွဲရွဲစိုစို၊​
ရွှင်ရွှင်ပျပျ၊​
ရွှင်ရွှင်ြမူး​ြမူး​၊​
ရွှင်ရွှင်လန်း​လန်း​၊​
ရွှင်ရွှင်ရွန်း​ရွန်း​၊​
ရွှတ်ရွှတ်ရွဲရွဲ၊​
ရွှမ်း​ရွှမ်း​စိုစို။