မ​ေကာမက၊​
မ​ေကွမကွာ၊​
မခိုင်မခန့်​၊​
မခိုင်မယဲ့​၊​
မခိုမကပ်၊​
မညီမညွတ်၊​
မညည်း​မညူ၊​
မညိုမညင်၊​
မ​ေတာ်မတရား​၊​
မတိမ်မပါး​၊​
မ​ေတာင့်​မတ၊​
မ​ေတာင်မတင်း​၊​
မ​ေတွး​မ​ေတာ၊​
မထား​မသိ၊​
မရပ်မနား​၊​
မနွမ်း​မနယ်၊​
မပင်မပန်း​၊​
မပိုမမို၊​
မြပုမြပင်၊​
မ​ေဖာက်မြပန်၊​
မြဖူမညို၊​
မ​ေမ့​မ​ေလျာ့​၊​
မ​ေမး​မြမန်း​၊​
မ​ေမာမပန်း​၊​
မမှန်မကန်၊​
မြမင်မကန်း​၊​
မြမင်မ​ေမျှာ်၊​
မယိုမယွင်း​၊​
မ​ေရမရာ၊​
မ​ေရမလည်၊​
မရို့​မယိမ်း​၊​
မရိုး​မစွဲ၊​
မရိုး​မယိမ်း​၊​
မရှိမရှား​၊​
မလုမယက်၊​
မလံုမြခံု၊​
မလံုမလဲ၊​
မလံုမ​ေလာက်၊​
မ​ေလာက်မင၊​
မလှုပ်မယှက်၊​
မသိမသာ၊​
မ​ေသမချာ၊​
မဟုတ်မဟတ်၊​
မဦး​မချွတ်၊​
မာမာ​ေြကာ​ေြကာ၊​
မာမာချာချာ၊​
မာမာသန်သန်၊​
မား​မား​မတ်မတ်၊​
မိမိ​ေမ​ေမ၊​
မိမိ​ေမာင်​ေမာင်၊​
မိမိရရ၊​
မူး​မူး​ေမာ်​ေမာ်၊​
မူး​မူး​ရူး​ရူး​၊​
​ေမ့​ေမ့​ေပျာက်​ေပျာက်၊​
​ေမ့​ေမ့​ေလျာ့​ေလျာ့​၊​
​ေမ​ေမမမ၊​
​ေမး​ေမး​ြမန်း​ြမန်း​၊​
မဲ့​မဲ့​ရွဲ့​ရွဲ့​၊​
မဲမဲသဲသဲ၊​
​ေမာ့​သီး​ေမာ့​ေတာ့​၊​
​ေမာ်​ေမာ်ြကွား​ြကွား​၊​
​ေမာ်​ေမာ်​ေမာက်​ေမာက်၊​
​ေမာ​ေမာပန်း​ပန်း​၊​
​ေမာ​ေမာဟိုက်ဟိုက်၊​
မန်မန်တန်တန်၊​
မုန်း​မုန်း​တီး​တီး​၊​
​ေမာက်​ေမာက်ြဖိုး​ြဖိုး​၊​
​ေမာက်​ေမာက်မာမာ၊​
​ေမာင်​ေမာင်ဘဘ၊​
မိုက်မိုက်ကန်း​ကန်း​၊​
မိုက်မိုက်မဲမဲ။
မိုက်မိုက်ရူး​ရူး​၊​
မို့​မို့​ေမာက်​ေမာက်၊​
မိုး​မိုး​မတ်မတ်၊​
မိုး​မိုး​ေမှာင်​ေမှာင်၊​
များ​များ​စား​စား​၊​
မျိုမျိုဝါး​ဝါး​၊​
ြမည်ြမည်ဆဲဆဲ၊​
ြမည်ြမည်ဆဲဆဲ၊​
ြမည်ြမည်တွန်တွန်၊​
ြမဲြမဲစွဲစွဲ၊​
ြမင်ြမင်ထင်ထင်၊​
ြမင်ြမင်​ေြမာ်​ေြမာ်၊​
ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်၊​
ြမုပ်ြမုပ်တိမ်တိမ်၊​
​ေြမာက်​ေြမာက်ြမား​ြမား​၊​
ြမိုင်ြမိုင်ဆိုင်ဆိုင်၊​
ြမို့​စွန်ြမို့​နား​၊​
ြမို့​သူြမို့​သား​၊​
ြမိုး​ြမိုး​ြမြမ၊​
ြမိုး​ြမိုး​ြမက်ြမက်၊​
မှား​မှား​ယွင်း​ယွင်း​၊​
​ေမှး​ေမှး​မိန်မိန်၊​
မှန်မှန်ကန်ကန်၊​
​ေမှာက်​ေမှာက်မှား​မှား​၊​
​ေမှာင်​ေမှာင်မဲမဲ၊​
​ေမွှ​ေမွှ​ေနှာက်​ေနှာက်၊​
​ေမွှး​ေမွှး​ြကိုင်ြကိုင်၊​
​ေမွှး​ေမွှး​ပျံ့​ပျံ့​၊​
​ေမွှး​ေမွှး​လှိုင်လှိုင်၊​