ဟာလာဟင်း​လင်း​၊​
ဟာဟာဟိ်ုက်ဟိုက်၊​
ဟည်း​ဟည်း​ဟဲဟဲ၊​
​ေဟး​လား​ဟား​လား​၊​
​ေဟး​ေဟး​ဟာဟာ၊​
​ေဟး​ေဟး​ဟား​ဟား​၊​
​ေဟာ​ေဟာဒိုင်း​ဒိုင်း​၊​
ဟက်ဟက်ပက်ပက်၊​
ဟင်း​လင်း​ဟက်လက်၊​
ဟန်ဟန်ပန်ပန်၊​
ဟိတ်တလံုး​ ဟန်တစ်လံုး​၊​
ဟိတ်ြကီး​ဟန်ြကီး​၊​
ဟိန်း​ဟိန်း​ေဟာက်​ေဟာက်၊​
ဟုတ္တိပတ္တိ၊​
ဟုတ်ဟုတ်ဟတ်ဟတ်၊​
ဟံုး​ဟံုး​ဟင်ဟင်၊​
ဟိုး​ဟိုး​ဟင်ဟင်။