ဗဇိဗဇာတ်၊​
ဗရမ်း​ဗတာ၊​
ဗရံုး​ဗရင်း​၊​
ဗ​ေရာက်ဗရက်၊​
ဗလီ​ေဗာဓ၊​
ဗ​ေလဗဇာ၊​
ဗ​ေလာင်း​ပလဲ၊​
​ေဗ​ေဗဗံုဗံု၊​
ဗံုး​ဗံုး​ဗင်း​ဗင်း​၊​
ဗံုလီဗတ်သီ၊​
ဗိုး​ဗိုး​ဗတ်ဗတ်၊​
ဗိုး​ဗိုး​ေဗါင်ဗါင်၊​
ြဗံုး​ြဗံုး​ြဗင်း​ြဗင်း​။
ြဗုတ်စဗျင်း​ေတာင်း​၊​