ဘရမ်း​ဘတာ၊​
ဘ​ေရာက်ဘယက်၊​
ဘာဘာညာညာ၊​
ဘိုး​စဉ်​ေဘာင်စဉ်။
ဘိုး​ေဘး​ဘီဘင်၊​
ဘမျိုး​ဘိုး​တူ။