တခါတရံ၊​
တခါတ​ေလ၊​
တခန်း​တနား​၊​
တ​ေစ့​တစ်​ေစာင်း​၊​
တဆိတ်တအိတ်၊​
တ​ေန့​တစ်ရက်၊​
တပင်တပန်း​၊​
တပိုး​တပါး​၊​
တစ်​ေြပတစ်ရွာ၊​
တပွဲတစ်လမ်း​၊​
တလုပ်တဆုတ်၊​
တဝန်း​တလျား​၊​
တသား​တစ်​ေသွး​၊​
တ​ေသွး​တ​ေမွး​၊​
တ​ေသွး​တသံ၊​
တအံ့​တဩ၊​
တိတိကျကျ၊​
တိတိရိရိ၊​
တိတိရဉ့်​ရဉ့်​၊​
တည့်​တည့်​ေြဖာင့်​ေြဖာင့်​၊​
တည့်​တည့်​မတ်မတ်၊​
တီတီတာတာ၊​
တည်တည်ြကည်ြကည်၊​
တုတုပပ၊​
တူး​တူး​ခါး​ခါး​၊​
​ေတ့​ေတ့​ဆိုင်ဆိုင်၊​
​ေတ​ေတ​ေပ​ေပ၊​
​ေတာ်​ေတာ်တန်တန်၊​
​ေတာ်ရံုတန်ရံု၊​
​ေတာ​ေတာ​ေတာင်​ေတာင်၊​
​ေတာသူ​ေတာသား​၊​
တက်တက်ြကွြကွ၊​
တင့်​တင့်​တယ်တယ်၊​
တစ်တစ်ခွခွ၊​
တန်း​တန်း​မတ်မတ်၊​
တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်၊​
တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်၊​
တုတ်တုတ်ခိုက်ခိုက်၊​
တုန်တုန်ချိချိ၊​
​ေတာက်​ေတာက်ခါး​၊​ခါး​၊​
​ေတာက်တီး​ေတာက်တဲ့​။
​ေတာင်​ေတာင်​ေြမာက်​ေြမာက်၊​
​ေတာင့်​ေတာင့်​တင်း​တင်း​၊​
​ေတာင်း​ေတာင်း​ပန်ပန်၊​
တိုက်ြကီး​တာြကီး​၊​
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်၊​
တိုတိုတုတ်တုတ်၊​
တိုတို​ေတာင်း​ေတာင်း​၊​
တိုး​တိုး​ေခွ့​ေခွ့​၊​
တိုး​တိုး​တိတ်တိတ်၊​
တိုး​တိုး​သာသာ၊​
​ေတွး​ေတွး​ဆဆ၊​
​ေတွး​ေတွး​ေတာ​ေတာ၊​
တွတ်တီး​တွတ်တာ။