သာသာယာယာ၊​
သား​သား​နား​နား​၊​
သိသိသာသာ၊​
သီး​သီး​ြခား​ြခား​၊​
သီး​သီး​ရင့်​ရင့်​၊​
သူြကီး​သူမ၊​
သူသူငါငါ၊​
သူခိုး​သူဝှက်၊​
သူပုန်သူကန်၊​
​ေသ​ေသချာချာ၊​
​ေသ​ေသ​ေကျ​ေကျ၊​
​ေသ​ေသဝပ်ဝပ်၊​
​ေသ​ေသသပ်သပ်၊​
​ေသး​ေသး​သိမ်သိမ်၊​
​ေသး​ေသး​သွယ်သွယ်၊​
သယ်သယ်ပိုး​ပိုး​၊​
​ေသာ​ေသာညံညံ၊​
သက်သက်သာသာ၊​
သင့်​သင့်​တင့်​တင့်​၊​
သင်း​သင်း​ပျံ့​ပျံ့​၊​
သစ်သစ်လွင်လွင်၊​
သစ်သစ်လွင်လွင်၊​
သပ်သပ်ရပ်ရပ်၊​
သန့်​သန့်​ြပန့်​ြပန့်​၊​
သန့်​သန့်​ရှင်း​ရှင်း​၊​
သံဖိုသံမ၊​
သန်သန်မာမာ၊​
သန်သန်ြမန်ြမန်၊​
သိပ်သိပ်နှိပ်နှိပ်၊​
သိပ်သိပ်သဲသဲ၊​
သိမ်သိမ်ငယ်ငယ်၊​
သိမ်သိမ်ဖျင်း​ဖျင်း​၊​
သိမ်သိမ်​ေမွ့​ေမွ့​၊​
သိမ်း​သိမ်း​ဆည်း​ဆည်း​၊​
သုတ်ြပီး​သုတ်ြပာ၊​
သုတ်သီး​သုတ်ြပား​၊​
သုတ်သုတ်နယ်နယ်၊​
သုတ်သုတ်ြပာြပာ၊​
သုတ်သုတ်မျိုမျို၊​
သံုသံုမှံု့​မှံု့​၊​
သုန်သုန်လည်လည်၊​
သံုး​သံုး​စွဲစွဲ၊​
သံုး​သံုး​ြဖုန်း​ြဖုန်း​၊​
​ေသာက်​ေသာက်စား​စား​၊​
​ေသာင်း​ေသာင်း​ညံညံ၊​
သိုက်သိုက်ြမိုက်ြမိုက်၊​
သိုင်း​သိုင်း​ဝိုင်း​ဝိုင်း​၊​
သိုသိုသိပ်သိပ်၊​
သိုး​သိုး​ပုတ်ပုတ်၊​
သိုး​သိုး​သီသီ၊​
သိုး​သိုး​သန့်​သန့်​၊​
သွား​သွား​လာလာ၊​
​ေသွး​ချင်း​သား​ချင်း​၊​
​ေသွး​တူသား​တူ၊​
​ေသွး​ရိုး​သား​ရိုး​၊​
သွန်သွန်ဖုတ်ဖုတ်၊​
သွန်သွန်သင်သင်။