ဤသံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​ ဆိုဒ့်​အား​ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ဆိုဒ့်​မှာ တင်ြပခဲ့​ြပီး​ြဖစ်​ေသာ သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​ ကဏ္ဍမှ စာများ​ကို တသီး​တြခား​ေဖာ်ြပရန်အတွက် ဤသို့​ြပုလုပ်ထား​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။

ကျမ်း​ရင်း​မှာ
၁၉၆ရခုနှစ် ​ေအာက်တိုဘာလတွင် ထုတ်​ေဝ​ေသာ စာ​ေရး​ဆရာ ​ေငွ​ေဒါင်း​ြဖူြမန်မာစာ ဆန့်​ကျင်ဘက် ​ေဝါဟာရများ​ စာအုပ်မှ ြဖစ်ပါသည်။