ဖရိုဖရဲ၊​
ဖါဖါ​ေထး​ေထး​၊​
ဖါး​ဖါး​ယား​ယား​၊​
ဖိဖိစီး​စီး​၊​
ဖုဖုထစ်ထစ်၊​
ဖီး​ဖီး​လိမ်း​လိမ်း​၊​
ဖူး​ဖူး​ဖိမ့်​ဖိမ့်​၊​
ဖူး​ဖူး​ေယာင်​ေယာင်၊​
​ေဖး​ေဖး​မမ၊​
​ေဖာ်​ေဖာ်​ေရွ​ေရွ၊​
​ေဖာ်​ေဖာ်သီသီ၊​
ဖန်ဖန်ခါး​ခါး​၊​
ဖိတ်ဖိတ်စင်စင်၊​
ဖုတ်ဖုတ်ကင်ကင်၊​
ဖံုး​ဖံုး​ဖိဖိ၊​
ဖံုး​ဖံုး​ဝှက်ဝှက်၊​
​ေဖာက်​ေဖာက်ြပန်ြပန်၊​
​ေဖာက်လွဲ​ေဖာက်ြပန်၊​
​ေဖာင်း​ေဖာင်း​ပွပွ၊​
​ေဖျာ်​ေဖျာ်​ေြဖ​ေြဖ၊​
ြဖိုး​ြဖိုး​ဖျက်ဖျက်၊​
ြဖိုး​ြဖိုး​ြဖစ်ြဖစ်၊​
ြဖိုး​ြဖိုး​ေဖျာက်​ေဖျာက်၊​
ြဖူြဖူစင်စင်၊​
ြဖူြဖူတုတ်တုတ်၊​
ြဖူြဖူ​ေြဖာင့်​ေြဖာင့်​၊​
​ေြဖး​ေြဖး​ညှင်း​ညှင်း​၊​
​ေြဖ​ေြဖ​ေဖျာက်​ေဖျာက်၊​
​ေြဖး​ေြဖး​ေနှး​ေနှး​၊​
​ေြဖး​ေြဖး​သာသာ၊​
ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ်၊​
​ေြဖာင့်​ေြဖာင့်​မတ်မတ်၊​
ြဖိုး​ြဖိုး​ေမာက်​ေမာက်၊​
​ေဖွး​ေဖွး​ြဖူြဖူ၊​
ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ။