ဆာဆာ​ေလာင်​ေလာင်၊​
ဆီဆီ​ေလျာ်​ေလျာ်၊​
ဆည်း​ဆည်း​ပူး​ပူး​၊​
ဆူဆူ​ေဆာင့်​ေဆာင့်​၊​
ဆူဆူညံညံ၊​
ဆူဆူပူပူ၊​
ဆူး​ဆူး​ယား​ယား​၊​
ဆူး​ဆူး​ေနှး​ေနှး​၊​
​ေဆး​ေဆး​ေလး​ေလး​၊​
ဆဲဆဲဆိုဆို၊​
ဆိုဆိုဆဲဆဲ၊​
ဆဲဆဲဖူး​ဖူး​၊​
ဆင်ြခင်ဆင်လက်၊​
ဆင်ဆင်ြခင်ြခင်၊​
ဆင်း​ဆင်း​ရဲရဲ၊​
ဆန်ကွဲဆန်ညှာ၊​
ဆန်ကွဲဆန်ဖွဲ၊​
ဆန်ဆန်စုန်စုန်၊​
ဆန်ဆန်မှုန်မှုန်၊​
ဆန်း​ဆန်း​ြကယ်ြကယ်၊​
ဆန်း​ဆန်း​ထူး​ထူး​၊​
ဆန်း​ဆန်း​ြပား​ြပား​၊​
ဆိတ်ဆိတ်ြငိမ်ြငိမ်၊​
ဆိမ့်​ဆိမ့်​ချိုချို၊​
ဆုတ်ဆုတ်ဆိုင်း​ဆိုင်း​၊​
ဆုပ်ဆုပ်နယ်နယ်၊​
ဆိုက်ဆိုက်ြမိုက်ြမိုက်၊​
ဆိုင်း​ဆိုင်း​တွတွ၊​
​ေဆာင့်​ေဆာင့်​ေအာက်​ေအာက်၊​
ဆိုး​ဆိုး​ေတ​ေတ၊​
ဆိုး​ဆိုး​ေပ​ေပ၊​
ဆိုး​ဆိုး​မိုက်မိုက်၊​
ဆိုး​ဆိုး​ရွား​ရွား​၊​
ဆိုး​ဆိုး​ဝါး​ဝါး​၊​
ဆွတ်ဆွတ်ခူး​ခူး​၊​
ဆွတ်ဆွတ်ြဖန်း​ြဖန်း​၊​