လာလာသွား​သွား​၊​
လုလုယက်ယက်၊​
လူြကီး​လူ​ေကာင်း​၊​
လူစုလူ​ေဝး​၊​
လူ​ေပါ်လူ​ေဇာ်၊​
လူလူသူသူ၊​
လူး​လူး​လှိမ့်​လှိမ့်​၊​
​ေလ​ေလလွှင့်​လွှင့်​၊​
​ေလး​ဘက်​ေလး​တန်၊​
​ေလး​ေလး​ကန်ကန်၊​
​ေလး​ေလး​စား​စား​၊​
​ေလး​ေလး​နက်နက်၊​
​ေလး​ေလး​ပင်ပင်၊​
​ေလး​ေလး​ဖင့်​ဖင့်​၊​
​ေလး​ေလး​ြမတ်ြမတ်၊​
​ေလး​ေလး​လံလံ၊​
လယ်လယ်ဝယ်ဝယ်၊​
လဲလဲြပိုြပို၊​
​ေလာ်​ေလာ်လီလီ၊​ 
​ေလာ​ေလာဆယ်ဆယ်၊​
လက်ဆုပ်ဆက်ကိုင်၊​
လက်​ေရး​လက်သား​၊​
လက်သီး​လက်​ေမာင်း​၊​
လင်း​လင်း​ချင်း​ချင်း​၊​
လစ်လစ်လတ်လတ်၊​
လန်း​လန်း​ဆန်း​ဆန်း​၊​
လန်း​လန်း​လူလူ၊​
လိပ်လိပ်လဲလဲ၊​
လိမ့်​လိမ့်​လဲလဲ၊​
လိမ်လိမ်ဖယ်ဖယ်၊​
လိမ်လိမ်မာမာ၊​
လုပ်လုပ်လဲ့​လဲ့​၊​
လံု့​လံု့​လလ၊​
လံုလံုြခံုြခံု၊​
လံုလံုလဲလဲ၊​
လံုး​လံုး​လျား​လျား​၊​
​ေလာက်​ေလာက်ငင၊​
​ေလာက်​ေလာက်လား​လား​၊​
 လိုက်လိုက်​ေလျာ​ေလျာ၊​
လိုလိုမယ်မယ်၊​
လှလှပပ၊​
လှန်လှန်​ေလျာလျာ၊​
လှန်လိုက်​ေလှာလိုက်၊​
လှုပ်လှုပ်ရွရွ၊​
လှုပ်လှုပ်ရှား​ရှား​၊​
​ေလှာင်​ေလှာင်​ေြပာင်​ေြပာင်၊​
လှိုက်လှိုက်ခုန်ခုန်၊​
လှိုက်လှိုက်တုန်တုန်၊​
လှိုက်လှိုက်လဲလဲ၊​
လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ၊​
လျှို့​လျှို့​ဝှက်ဝှက်။