နတီး​နတ၊​
နမိန​ေမျာ၊​
နမိနမက်၊​
န​ေမာ်နမဲ့​၊​
နမူး​နထူး​၊​
န​ေမန​ေမာ၊​
နရီး​နရား​၊​
န​ေဝနရား​၊​
န​ေဝနဝါ၊​
နာနာြကည်း​ြကည်း​၊​
နာစွန်နား​ဖျား​၊​
နား​နား​ေန​ေန၊​
နား​ပူနား​ဆာ၊​
နီနီတွတ်တွတ်၊​
နီနီရဲရဲ၊​
နီး​နီး​ကပ်ကပ်၊​
နီး​နီး​နား​နား​၊​
နည်း​နည်း​များ​များ​၊​
နုနုထွတ်ထွတ်၊​
နုနုနယ်နယ်၊​
နှူး​နှူး​ညွတ်ညွတ်၊​
နှူး​နှူး​နပ်နပ်၊​
နက်နက်နဲနဲ၊​
နစ်နစ်ကာကာ၊​
နစ်နစ်နာနာ၊​
နံနံ​ေစာ်​ေစာ်၊​
နုတ်နုတ်စုတ်စုတ်၊​
နုတ်နုတ်ဖွဲဖွဲ၊​
နဲု့​နဲု့​နဲ့​နဲ့​၊​
နံုတိနံုတံု၊​
နံုနံုအအ၊​
နံုး​နံုး​ချည့်​ချည့်​၊​
နံုး​နံုး​ေခွ​ေခွ၊​
​ေနာက်​ေနာက်ကျိကျိ၊​
​ေနာက်​ေနာက်ြပာြပာ၊​
​ေနာက်​ေနာက်​ေြပာင်​ေြပာင်၊​
​ေနာက်လာ​ေနာက်သား​၊​
​ေနာက်​ေဖး​ေနာက်ဖီ၊​
နိုင်နိုင်နင်း​နင်း​၊​
နိုး​နိုး​ြကား​ြကား​၊​
နိုး​နိုး​နန့်​နန့်​၊​
နယ်နယ်ပယ်ပယ်၊​
နိပ့်​နိပ့်​ပယ်ပယ်၊​
နှိပ်နှိပ်စက်စက်၊​
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်၊​
နှိုက်နှိုက်နှဲနဲ၊​
နှိုင်း​နှိုင်း​ချိန်ချိန်၊​
နှိုင်း​နှိုင်း​ဆဆ၊​
​ေနှာက်​ေနှာက်ယှက်ယှက်၊​
နှိုး​နှိုး​ေဆာ်​ေဆာ်၊​
နွဲ့​နွဲ့​ေနှာင်း​ေနှာင်း​၊​
နွဲ့​နွဲ့​ယိမ်း​ယိမ်း​၊​
နွမ်း​နွမ်း​နယ်နယ်၊​