ပလူး​ပလဲ၊​
ပလုပ်ပ​ေလာင်း​၊​
ပါချီပါချဲ့​၊​
ပါး​ပါး​နပ်နပ်၊​
ပါး​ပါး​လှပ်လှပ်၊​
ပိပိရိရိ၊​
ပိပိြပား​ြပား​၊​
ပိပိသသ၊​
ပီး​ပီး​ေပျာက်​ေပျာက်၊​
ပုပုရွရွ၊​
ပူစပ်ပူ​ေလာင်၊​
ပူပူ​ေနွး​ေနွး​၊​
ပူပူပင်ပင်၊​
ပူပူ​ေလာင်​ေလာင်၊​
ပူး​ပူး​ကပ်ကပ်၊​
​ေပတိ​ေပကပ်၊​
​ေပ​ေပကပ်ကပ်၊​
​ေပ​ေပကျံကျံ၊​
​ေပ​ေပ​ေတ​ေတ၊​
​ေတ​ေတ​ေရ​ေရ၊​
​ေပါ့​တီး​ေပါ့​ေတာ့​၊​
​ေပါ့​ေပါ့​ပါး​ပါး​၊​
​ေပါ့​ေပါ့​ေလျာ့​ေလျာ့​၊​
ပယ်ပယ်နယ်နယ်၊​
​ေပါင်​ေပါင်လွင်လွင်၊​
ပက်ပက်စက်စက်၊​
ပက်ပက်နက်နက်၊​
ပိတ်ပိတ်ဆို့​ဆို့​၊​
ပိန်ပိန်ပါး​ပါး​၊​
ပိန်ပိန်​ေသး​ေသး​၊​
ပုတ်ပုတ်​ေဖာင်း​ေဖာင်း​၊​
ပုပ်ပုပ်​ေဆွး​ေဆွး​၊​
ပုပ်ပုပ်ယုတ်ယုတ်၊​
ပိုက်ပိုက်​ေထွး​ေထွး​၊​
ပိုင်စိုး​ပိုင်နင်း​၊​
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်၊​
​ေပါက်​ေပါက်ြပဲြပဲ၊​
​ေပါက်​ေပါက်​ေရာက်​ေရာက်၊​
​ေပါက်​ေပါက်ရှာရှာ၊​
ပိုပိုမိုမို၊​
ပိုပိုလိုလို၊​
ပိုး​ပိုး​ကပ်ကပ်၊​
ပိုး​ပိုး​ပိုက်ပိုက်၊​
​ေပျာ်​ေပျာ်ပါး​ပါး​၊​
​ေပျာ်​ေပျာ်ရွှင်ရွှင်၊​
ပျက်ပျက်​ေချာ်​ေချာ်၊​
ပျင်း​ပျင်း​ရိရိ၊​
​ေပျာက်​ေပျာက်ရှရှ၊​
​ေပျာင်း​ေပျာင်း​ေခွ့​ေခွ့​၊​
​ေပျာင်း​ေပျာင်း​ေပျာ့​ေပျာ့​၊​
ြပာြပာချပ်ချပ်၊​
ြပာတိြပာတိ၊​
ြပာြပာ​ေနာက်​ေနာက်၊​
ြပာရိြပာရာ၊​
ြပုမိြပုရာ၊​
ြပုြပုြပင်ြပင်၊​
ြပူး​တူး​ေြပာင်​ေတာင်၊​
​ေြပ​ေြပြပစ်ြပစ်၊​
​ေြပ​ေြပလည်လည်၊​
​ေပျာ့​ေပျာ့​ေြပာင်း​ေြပာင်း​၊​
​ေြပာ​ေြပာဆိုဆို၊​
​ေြပာမိ​ေြပာရာ၊​
ြပစ်ြပစ်နစ်နစ်၊​
ြပတ်ြပတ်သား​သား​၊​
ြပန့်​ြပန့်​ြပူး​ြပူး​၊​
ြပံုး​ြပံုး​ရယ်ရယ်၊​
ြပံုး​ြပံုး​ရွှင်ရွှင်၊​
​ေြပာက်​ေြပာက်ကျား​ကျား​၊​
​ေြပာင်​ေြပာင်လက်လက်၊​
ြပိုက်ြပိုက်​ေြပာ​ေြပာ၊​
ြပိုင်ြပိုင်ဆိုင်ဆိုင်၊​
ြပိုး​ြပိုး​ေပျာက်​ေပျာက်၊​
ြပိုး​ြပိုး​ြပွမ်ြပွမ်၊​
ပွပွရွရွ၊​
​ေပွ​ေပွလီလီ၊​
​ေပွ​ေပွ​ေနာက်​ေနာက်၊​
ြပွံြပွံြပွမ်ြပွမ်။