​ေဈး​ေရာင်း​ေဈး​ဝယ်၊​
​ေဈး​ဝယ်​ေဈး​ဆစ်၊​
​ေဈး​သူ​ေဈး​သား​၊​
​ေဈး​သွား​ေဈး​လာ၊​