စကား​ြကီး​စကား​ကျယ်၊​
စကား​စြမည်း​၊​
စကား​ဖို စကား​မ၊​
စ​ေကာစက၊​
စ​ေနာင်စနင့်​၊​
စရံစက၊​
စာချီစမာ၊​
စာစီစာကံုး​၊​
စာ​ေရး​စာချီ၊​
စား​စား​ေသာက်​ေသာက်၊​
စိစိစပ်စပ်၊​
စိစိညက်ညက်၊​
စိစိ​ေပါက်​ေပါက်၊​
စီစီညံညံ၊​
စီစီကား​ကား​၊​
စီး​စီး​နင်း​နင်း​၊​
စည်း​စည်း​ြကပ်ြကပ်၊​
စည်စည်​ေနှာင်​ေနှာင်၊​
စည်း​စည်း​လံုး​လံုး​၊​
စူစူ​ေဆာင့်​ေဆာင့်​၊​
စူစူ​ေအာင့်​ေအာင့်​၊​
စူး​စူး​စား​စား​၊​
စူး​စူး​စမ်း​စမ်း​၊​
​ေစ့​ေစ့​စပ်စပ်၊​
​ေစာ​ေစာစီး​စီး​၊​
စင်စင်ြကယ်ြကယ်၊​
စဉ်း​စဉ်း​စား​စား​၊​
စစ်စစ်စီစီ၊​
စစ်စစ်​ေဆး​ေဆး​၊​
စစ်စစ်​ေပါက်​ေပါက်၊​
စစ်စစ်ဖါဖါ၊​
စပ်စပ်ဖါဖါ၊​
စပ်မိစပ်ရာ၊​
စတ်ကူး​စိတ်သန်း​၊​
စိတ်​ေနစိတ်ထား​၊​
စိမ်း​စိမ်း​ကား​ကား​၊​
စုတ်စုတ်နဲ့​နဲ့​၊​
စုတ်စုတ်နုတ်နုတ်၊​
စုတ်စုတ်ပဲ့​ပဲ့​၊​
စုတ်စုတ်ြပတ်ြပတ်၊​
စံုစီနဖါ၊​
စံုစံု​ေစ့​ေစ့​၊​
စုန်စုန်ဆန်ဆန်၊​
စံုစံုမက်မက်၊​
စိုစိုစွတ်စွတ်၊​
စိုစိုြပည်ြပည်၊​
စိုစို​ေြပ​ေြပ၊​
စိုစိုရွဲရွဲ၊​
စိုး​စိုး​စိမ့်​စိမ့်​၊​
စိုး​စိုး​စိမ်း​စိမ်း​၊​
စွဲစွဲမက်မက်၊​