ထထြကွြကွ၊​
ထိထိခိုက်ခိုက်၊​
ထိထိမိမိ၊​
ထိထိ​ေရာက်​ေရာက်၊​
ထူထူထထ၊​
ထူထူထဲထဲ၊​
ထူထူထပ်ထပ်၊​
ထူထူ​ေထာင်​ေထာင်၊​
ထူး​ထူး​ြခား​ြခား​၊​
ထူး​ထူး​ဆန်း​ဆန်း​၊​
ထူး​ထူး​ေထွ​ေထွ၊​
ထယ်ထယ်ဝယ်ဝယ်၊​
ထယ်ထယ်ဝါဝါ၊​
ထယ်ထယ်ဝင့်​ဝင့်​၊​
ထက်ထက်ြမတ်ြမတ်၊​
ထက်ထက်သန်သန်၊​
ထင်ထင်​ေပါ်​ေပါ်၊​
ထင်ထင်ရှား​ရှား​၊​
ထင်ထင်လျား​လျား​၊​
ထင်း​ထင်း​လင်း​လင်း​၊​
ထစ်ထစ်​ေငါ့​ေငါ့​၊​
ထိတ်ထိတ်လန့်​လန့်​၊​
ထိတ်ထိတ်ြပာြပာ၊​
ထိန်ထိန်​ေတာက်​ေတာက်၊​
ထိန်ထိန်လက်လက်၊​
ထိန်ထိန်ဝင်း​ဝင်း​၊​
ထံုထံုထိုင်း​ထိုင်း​၊​
ထိုက်ထိုက်တန်တန်၊​
ထိုင်း​ထိုင်း​မှိုင်း​မှိုင်း​၊​
​ေထာက်​ေထာက်ညှာညှာ၊​
​ေထာက်​ေထာက်ထား​ထား​၊​
​ေထာင်​ေထာင်​ေမာင်း​ေမာင်း​၊​
​ေထာင်း​ေထာင်း​ညက်ညက်၊​
ထိုထိုဤဤ၊​
ထိုး​ထိုး​ထိတ်ထိတ်၊​
ထိုး​ထိုး​ေထာင်​ေထာင်၊​
ထွား​ထွား​ြကိုင်း​ြကိုင်း​၊​
​ေထွ​ေထွထူး​ထူး​၊​
​ေထွး​ေထွး​ပိုက်ပိုက်၊​
ထွန်း​ထွန်း​ကား​ကား​။