အကအခုန်၊​
အကာအကွယ်၊​
အကာအနစ်၊​
အကု​ေဋ အကုဋာ၊​
အ​ေကာ်အလှန်၊​
အကပ်အသပ်၊​
အကုပ်အကပ်၊​
အ​ေကာက်အ​ေကွ့​၊​
အ​ေကာက်အထည်၊​
အကိုက်အညွန့်​၊​
အကိုက်အ​ေညှာက်၊​
အ​ေကွ့​အ​ေကာက်၊​
အ​ေကွ့​အလည်၊​
အကိုး​အကား​၊​
အကျယ်အပွား​၊​
အ​ေကျာ်အ​ေမာ်၊​
အ​ေကျာ်အ​ေစာ၊​
အကျင့်​အြကံ၊​
အကျိတ်အနှယ်၊​
အကျိုး​အြပစ်၊​
အြကား​အြမင်၊​
အြကည့်​အရှု၊​
အြကီး​အကျယ်၊​
အ​ေြကအညာ၊​
အ​ေြကာ်အ​ေလှာ်၊​
အြကပ်အတည်း​၊​
အြကံအစည်၊​
အြကံအဖန်၊​
အြကမ်း​အတမ်း​၊​
အြကိမ်အခါ၊​
အြကိမ်ြကိမ်
အခါအခါ၊​
အြကိမ်ြကိမ်အဖန်ဖန်၊​
အ​ေြကာင်း​အရာ၊​
အြကိုအဆို၊​
အြကွား​အဝါ၊​
အြကွား​အ​ေမာ်၊​
အခါခါအ​ေခါက်​ေခါက်၊​
အခုအခံ၊​
အ​ေခါ်အ​ေြပာ၊​
အခုန်အပျံ၊​
အခိုက်အခါ၊​
အချီး​အ​ေြမှာက်၊​
အ​ေချအငံ၊​
အချိတ်ဆက်၊​
အချိန်အခါ၊​
အချိန်း​အချက်၊​
အချုပ်အချာ၊​
အချိုအခါး​၊​
အချိုအချဉ်၊​
အချိုအငံ၊​
အချိုအဆိမ့်​၊​
အချိုအသာ၊​
အချိုး​အချိတ်၊​
အ​ေြခအ​ေန၊​
အ​ေြခအြမစ်၊​
အြခံအရံ၊​၊​
အငံုအဖူး​၊​
အငူအစွန်း​၊​
အငိုအယို၊​
အြငိမ်အဆိမ်၊​
အစား​အစာ၊​
အစား​အ​ေသာက်၊​
အစီအစဉ်၊​
အစည်း​အရံုး​၊​
အစည်း​အ​ေဝး​၊​
အစူအစဉ်၊​
အစူအဖါ၊​
အစူး​အစား​၊​
အ​ေစ့​အစပ်၊​
အ​ေစအပါး​၊​
အစစ်အမှန်၊​
အစစ်အ​ေရှာက်၊​
အစပ်အဖါ၊​
အစမ်း​အသပ်၊​
အစိတ်မြပား​၊​
အစိမ်း​အကျက်၊​
အစုတ်အနုတ်၊​
အစုတ်အြပတ်၊​
အစံုအလင်၊​
အ​ေစာင့်​အ​ေရှာက်၊​
အ​ေစာင်း​အချိတ်၊​
အ​ေစာင်း​အချိတ်၊​
အစိုအ​ေြခာက်၊​
အစိုး​အရိမ်၊​
အဆီအနှစ်၊​
အဆီအသား​၊​
အဆီး​အတား​၊​
အ​ေဆး​အ​ေြကာ၊​
အဆင့်​အတန်း​၊​
အဆင်အြခင်၊​
အဆစ်အဖု၊​
အဆစ်အမျက်၊​
အဆစ်အြမစ်၊​
အဆန်း​တြကယ်၊​
အဆန်း​အကျယ်၊​
အဆန်း​အထူး​၊​
အဆန်း​အြပား​၊​
အဆိမ့်​အအိမ့်​၊​
အဆံုး​အစ၊​
အဆံုး​အဆ၊​
အဆံုး​အြဖတ်၊​
အ​ေဆာက်အဦး​၊​
အ​ေဆာက်အံု၊​
အ​ေဆာင်အရွက်၊​
အဆို့​အပိတ်၊​
အဆိုအက၊​
အဆိုအ​ေြပာ၊​
အဆိုအက၊​
အဆိုအ​ေြပာ၊​
အဆိုအမိန့်​၊​
အဆိုး​အ​ေကာင်း​၊​
အ​ေဆွအမျိုး​၊​
အ​ေဆွ့​အ​ေြမ့​၊​
အညက်အ​ေသာ၊​
အညိုအညင်၊​
အညှာအတာ၊​
အညွန့်​အ​ေညှာက်၊​
အ တီး​ အ တ၊​
အတုအပ၊​
အ​ေတအ​ေပ၊​
အတိမ်အနက်၊​
အတုပ်​ေနှာင်၊​
အတံုး​အတစ်၊​
အထအြကွ၊​
အထား​အသို၊​
အထု​ေထာင်း​၊​
အထူအထ၊​
အ​ေထး​အဖါ၊​
အထြကွ၊​
အထား​အသို၊​
အထုအ​ေထာင်း​၊​
အ​ေထး​အဖါ၊​
အနူး​အနပ်၊​
အ​ေနအထိုင်၊​
အနိပ့်​အြမင့်​၊​
အပါး​အနပ်၊​
အပီး​အစီး​၊​
အပူအချမ်း​၊​
အပူအ​ေဆွး​၊​
အပူအပင်၊​
အပင့်​အ​ေြမှာက်၊​
အပိတ်အပင်၊​
အပုတ်အ​ေဆွး​၊​
အဖါအ​ေထး​၊​
အဖုအဆစ်၊​
အဖုအထစ်၊​
အဖုအ​ေယာင်၊​
အ​ေဖါင်း​အပွ၊​
အဖိုအမ၊​
အ​ေဖျာ်အ​ေြဖ၊​
အဖျက်အဆီး​၊​
အ​ေမး​အြမန်း​၊​
အမဲအနက်၊​
အရိုက်အရာ၊​
အရိုင်း​အစိုင်း​၊​
အရိုး​အမျိုး​၊​
အ​ေလအလွှင့်​၊​
အလင်း​အ​ေမှာင်၊​
အဝါအြကွား​၊​
အ​ေဝး​အနီး​၊​
အ​ေဝး​အကွာ၊​
အသာအြကည်၊​
အသာအယာ၊​
အသိအကျွမ်း​၊​
အဟုတ်အဟတ်၊​
အဟုန်း​အ​ေဟာက်၊​
အ​ေဟာင်အြမင်း​၊​
အ​ေဟာင်း​အသစ်၊​
အအ နန၊​
အုတ်အုတ်အာအာ၊​
အံု့​အံု့​မှိုင်း​မှိုင်း​။