ဇ​ေနာင့်​ဇနင်း​၊​
ဇနိုး​ဇ​ေနာင့်​၊​
ဇ​ေဝဇဝါ၊​
ဇ​ေဝဇဝက်၊​
ဇိုး​ဇိုး​ဇက်ဇက်။