ခခယယ၊​
ခခယမ်း​ယမ်း​၊​
ခနိုး​ခနဲ့​၊​
ခမီး​ခမက်၊​
ခလုပ်ကန်သင်း​၊​
ခဲခဲြကိတ်ြကိတ်၊​
ခဲခဲမဲမဲ၊​
ခဲခဲယဉ်း​ယဉ်း​၊​
​ေခါ်​ေခါ်​ေြပာ​ေြပာ၊​
ခက်ခက်ခဲခဲ၊​
ခင်ခင်မင်မင်၊​
ခန့်​ခန့်​ညား​ညား​၊​
ခုတ်ခုတ်ထွင်ထွင်၊​
ခံုခံုမင်မင်၊​
ခိုင်ခိုင်ခံ့​ခံ့​၊​
ခိုင်ခိုင်မတ်မတ်၊​
ခိုခိုကပ်ကပ်၊​
ခိုး​ခိုး​ေခါက်​ေခါက်၊​
ခိုး​ခိုး​ရှုရှု၊​
ခိုး​လိုး​ခုလု၊​
ချိချိယဲ့​ယဲ့​၊​
ချည့်​ချည့်​နဲ့​နဲ့​၊​
ချီချီချချ၊​
ချီချီချဲ့​ချဲ့​၊​
ချီချီ​ေငါ်​ေငါ်၊​
ချုချုချာချာ၊​
​ေချ​ေချငံငံ၊​
ချဲ့​ချဲ့​နဲ့​နဲ့​၊​
ချယ်ချယ်လှယ်လှယ်၊​
​ေချာ့​ေချာ့​ချီချီ၊​
​ေချာ​ေချာချူချူ၊​
​ေချာ​ေချာ​ေမာ​ေမာ၊​
ချက်ချက်ချာချာ၊​
ချက်ချက်ြပုတ်ြပုတ်၊​
ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊​
ချစ်ချစ်ချုတ်ချုတ်၊​
ချန်ချန်ချွင်း​ချွင်း​၊​
ချမ်း​ချမ်း​ြမြမ၊​
ချမ်း​ချမ်း​သာသာ၊​
ချို့​ချို့​ငဲ့​ငဲ့​၊​
ချိုချိုချဉ်ချဉ်၊​
ချိုချိုဆိမ့်​ဆိမ့်​၊​
ချိုချိုသာသာ၊​
ချိုး​ချိုး​နှိမ်နှိမ်၊​
ချိုး​ချိုး​ဖဲ့​ဖဲ့​၊​
ြခီး​ြခီး​ေြမှာက်​ေြမှာက်၊​
ြခီး​ြခီး​ဝှဲဝှဲ၊​
​ေြခ​ေြခြမစ်ြမစ်၊​
​ေြခ​ေြခလယ်လယ်၊​
ြခိမ့်​ြခိမ့်​သဲသဲ၊​
ြခိမ်း​ြခိမ်း​ေြခာက်​ေြခာက်၊​
ခွဲခွဲြခမ်း​ြခမ်း​၊​
ချွဲချွဲကျိကျိ၊​
ချွဲချွဲြပစ်ြပစ်၊​
ချွတ်ချွတ်ယွင်း​ယွင်း​၊​
ြခိုး​ြခိုး​ြခံြခံ၊​
ြခိုး​ြခိုး​ြခိမ့်​ြခိမ့်​။