ညာတာပါ​ေတး​၊​
ညီညီညာညာ၊​
ညီညီညွတ်ညွတ်၊​
ညည်း​ညည်း​ညူညူ၊​
ညက်ညက်​ေညာ​ေညာ၊​
ညစ်ညစ်ကျယ်ကျယ်၊​
ညစ်ညစ်ညမ်း​ညမ်း​၊​
ညစ်ညစ်​ေထ​ေထ၊​
ညစ်ညစ်​ေပ​ေပ၊​
ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်၊​
ညစ်တီး​ညစ်ပတ်၊​
ညံညံစီစီ၊​
​ေညာင်း​ေညာင်း​ညာညာ၊​
ညိုညိုစိမ့်​စိမ့်​၊​
ညိုး​ညိုး​ညီး​ညီး​၊​
ညိုး​ညိုး​ြငိမ့်​ြငိမ့်​၊​
ညှာညှာတာတာ၊​
ညှိညှိနှိုင်း​နှိုင်း​၊​
ညှဉ်း​ညှဉ်း​ပန်း​ပန်း​၊​
ညှဉ်း​ညှဉ်း​ေြပ​ေြပ၊​
ညှပ်ပူး​ညှပ်ပိတ်၊​
ညှိုး​ညှိုး​ငယ်ငယ်