ဝဝတုတ်တုတ်၊​
ဝဝြဖိုး​ြဖိုး​၊​
ဝဝလင်း​လင်း​၊​
ဝါဝါြကွား​ြကွား​၊​
ဝါဝါဝင်း​ဝင်း​၊​
ဝါး​ဝါး​မျိုမျို၊​
ဝူး​ဝူး​ဝါး​ဝါး​၊​
​ေဝ့​လီး​ေဝ့​လယ်၊​
​ေဝ့​ေဝ့​လယ်လယ်၊​
​ေဝလီ​ေဝလင်း​၊​
​ေဝ​ေဝဆာဆာ၊​
​ေဝ​ေဝလွင်လွင်၊​
​ေဝး​ေဝး​ကွာကွာ၊​
​ေဝး​ေဝး​လံလံ၊​
ဝင်ဝင်ထွက်ထွက်၊​
ဝင့်​ဝင့်​ဝါဝါ၊​
ဝင်း​ဝင်း​ထိန်ထိန်၊​
ဝံ့​ဝံ့​စား​စား​၊​
ဝန်း​ဝန်း​ဝိုင်း​ဝိုင်း​၊​
ဝုန်း​ဝုန်း​ဒိုင်း​ဒိုင်း​၊​
ဝိုက်ဝိုက်လည်လည်၊​
ဝိုက်ဝိုက်ဝန်း​ဝန်း​၊​
ဝိုင့်​ဝိုင့်​ဝန်း​ဝန်း​၊​
ဝိုး​တိုး​ဝါး​တား​၊​
ဝိုး​ဝိုး​ဝါး​ဝါး​၊​
ဝိုး​ဝိုး​ဝင်း​ဝင်း​၊​
ဝှက်ဝှက်ကွယ်ကွယ်၊​
ဝှက်ဝှက်ဖံုး​ဖံုး​။