ဤဘ​ေလာ့​သည် ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ မှ သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​အ​ေနြဖင့်​ သီး​ြခား​ေဖာ်ြပထား​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာစာြမန်မာစကား​နှင့်​ပတ်သက်၍ သိလိုဖွယ် မှတ်သား​ဖွယ်များ​ကို ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ဘ​ေလာ့​တွင် ဝင်​ေရာက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၁၉၆၇ ခုနှစ် ​ေအာက်တိုဘာလတွင် ထုတ်​ေဝ​ေသာ စာ​ေရး​ဆရာ ​ေငွ​ေဒါင်း​ြဖူြမန်မာစာ ဆန့်​ကျင်ဘက် ​ေဝါဟာရများ​ စာအုပ်မှ ​ေဖာ်ြပပါသည်။